KASKO poistenie

Chyba

Formulár obsahuje chyby.
Nemožno poistiť vozidlo staršie ako 10 rokov!
Zadali ste nepovolenú kombináciu zliav. Povolené kombinácie nájdete kliknutím na „i“ pri zľavách.
Pristupujete na nepovolenú verziu formuláru, proces dojednania poistenia nebude možné dokončiť
Pre vybranú kombináciu parametrov nie je k dispozícii žiadna hodnota
ÚDAJE O POISTNÍKOVI

Typ poistníka
 
V prípade PO ide o PSČ sídla spoločnosti
 
V prípade PO ide o okres sídla spoločnosti
ÚDAJE O VOZIDLE

 
 
Pre vyhľadanie vozidla použiť
 
 
 
Nenašli sa údaje o vozidle.
Vozidlo je staršie ako 10 rokov, je nepoistiteľné.
 
 
 
 
Poistenie motorových vozidiel s PS nad 100 000 € alebo motocyklov/štvorkoliek s PS nad 50 000 € je možné dojednať len so súhlasom riaditeľa Úseku neživotného poistenia Wüstenrot poisťovne.
ÚDAJE O POISTENÍ

 
 
 
 
 
 
ZĽAVY

Súčet zliav a prirážok môže byť maximálne 30 %.

PRIPOISTENIA

Poistná suma: 35 000 €
Poistná suma: 10 000 €
Ročné poistné
Poistná suma: 35 000 €
Ročné poistné
Výsledné ročné poistné za KASKO
Poistné za pripoistenia
Poistné na nahrádzanej zmluve

Výsledné ročné poistné
Kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“ klient potvrdzuje, že vyššie uvedené parametre poistenia ako aj rozsah poistného krytia spĺňajú jeho požiadavky resp. potreby týkajúce sa konkrétneho ponúkaného produktu.

Kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“ klient potvrdzuje, že výsledná výška poistného zodpovedá jeho finančnej situácii.
Ponuka IPID

Nastavenie cookies.

Chyba

Formulár obsahuje chyby.
Údaje o poistníkovi

 
 
 
 
 
V prípade iného štátneho občianstva prosím uveďte rodné číslo vo formáte YYMMDD0000
 
 
 
 
 
 
 
 
Poistník vyhlasuje, že on alebo vlastník vozidla má všetky originálne kľúče od poisťovaného vozidla
ADRESA TRVALÉHO POBYTU

 
 
 
 
 
 
KONTAKTNÁ ADRESA

 
 
 
 
 
V prípade, že poistník nie je vlastník, treba k poistnej zmluve doložiť kópiu dokladu preukazujúceho vlastníctvo motorového vozidla (napr. zmluva o nadobudnutí).
Údaje o vlastníkovi

Typ vlastníka
 
 
 
 
 
V prípade iného štátneho občianstva prosím uveďte rodné číslo vo formáte YYMMDD0000
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRESA TRVALÉHO POBYTU

 
 
 
 
 
 
KONTAKTNÁ ADRESA

 
 
 
 
 
OPRÁVNENÁ OSOBA

 
 
 
 
 
Ste politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z.?
 
 
 
 
 
 
Ste politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z.?
 
Doplňujúce údaje o motorovom vozidle

 
 
 
kg
 
ccm
 
 
 
 
Kategória vozidla
Stav motorového vozidla
 
km
 
 
 
UPLATNENIE ZĽAVY PRE KLIENTOV WÜSTENROT POISŤOVNE A.S. A/ALEBO WÜSTENROT STAVEBNEJ SPORITEĽNE, A.S.

Som klientom Wustenrot poisťovne a.s. a/alebo Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s.
 
 
 
 
Klient vyhlasuje, že už má vo Wüstenrot poisťovni a.s. dojednané aspoň z týchto poistení:

KASKO / čiastočné KASKO (aj na iné motorové vozidlo), SuperGAP, PZP, Poistenie skiel MV, Poistenie právnej ochrany, Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu, Individuálne neživotné poistenie, Poistenie malých a stredných podnikateľov, Poistenie bytového domu (len pre poistníka), Úraz a zodpovednosť, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo niektoré zo životných poistení. Z produktov Wüstenrot stavebnej sporiteľne má klient nárok na zľavy za zmluvy o stavebnom sporení alebo úvere.
Údaje o spôsobe platby


 
 
/
 

 

 

 

 
Doplňujúce údaje

 
Poistník žiada o vinkuláciu poistného plnenia
Poistník žiada o vinkuláciu poistného plnenia
 
/
 

Chyba

Formulár obsahuje chyby.
Časť a):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť b):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť c):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť d):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť e):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť f):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť g):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť h):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť ipid):Chýba výber formy zaslania informačného dokumentu o poistnom produkte.
Časť marketing):Chýba súhlas s marketingom a reklamou.
Časť marketing):súhlas k účasti v súťažiach o výherné ceny.
Vážený klient,
predtým, ako definitívne potvrdíte záujem o dojednanie poistenia v našej spoločnosti, prezrite si, prosím, ešte raz zadané údaje a skontrolujte ich správnosť a úplnosť. Ak chcete niektorý z údajov zmeniť alebo doplniť, kliknite na tlačidlo "Späť na osobné údaje".
POISŤOVATEĽ

Wüstenrot poisťovňa. a.s
Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 757/B
DIČ: 2020843561, IČ DPH: SK7120001559
ÚDAJE O MOTOROVOM VOZIDLE

Druh vozidla
osobné vozidlo do 3,5 t
Kategória vozidla
Značka / Výrobca
Model
Výkon
Palivo
Karoséria
Prevodovka
Pohon
Rok výroby
Farba vozidla
Séria a číslo technického preukazu
VIN číslo
Celková hmotnosť vozidla
kg
Zdvihový objem motora
ccm
EČV
Dátum pridelenia prvého EČV
Účel použitia
Zabezpečenie
Stav tachometra
Počet dverí
Počet miest na sedenie
ÚDAJE POISTNÍKA / VLASTNÍKA

Typ poistníka
Meno
Priezvisko
Rodné číslo
Dátum narodenia
Obchodné meno
IČO
Séria a číslo OP
Štátne občianstvo
Iné štátne občianstvo
Telefón
E-mail
Adresa
 
Kontaktná adresa
 
ÚDAJE VLASTNÍKA

Typ vlastníka
Meno
Priezvisko
Rodné číslo
Dátum narodenia
Obchodné meno
IČO
Séria a číslo OP
Štátne občianstvo
Iné štátne občianstvo
Telefón
E-mail
Adresa
 
Kontaktná adresa
 
ÚDAJE OPRÁVNENEJ OSOBY

Meno
Priezvisko
Rodné číslo
Pozícia
Meno
Priezvisko
Rodné číslo
Pozícia
ÚDAJE O POISTENÍ

Poistné krytie
Výška spoluúčasti
Poistná suma
 €
Uplatnenie zľavy za vek vozidla
Zľava v €
 -  €
Zľava v %
Zľava v %
Zamestnanecká zľava  -  %
Zľava v %
VIP zľava  -  %
Vernostná zľava
 %
Variabilný symbol zmluvy Variabilné symboly zmlúv
Náhrada za existujúcu zmluvu číslo
Začiatok poistenia
Poistenie na dobu
neurčitú
Frekvencia platby poistného
Spôsob platby prvého poistného
Spôsob platby následného poistného
Číslo účtu platiteľa
Splatnosť prvého poistného
Splatnosť následného poistného
Základné ročné poistné za poistenie KASKO
 
Zľava / prirážka za KASKO v %
 %
Výsledné ročné poistné pre Kasko
 
Pripoistenia

Názov Poistná suma Ročné poistné
Pripoistenie právnej ochrany Nonstop právnik 35 000 € 36 €
Pripoistenie úraz v aute 10 000 € 24 €
Pripoistenie úraz v aute 35 000 € 24 €
Výsledné ročné poistné vrátane pripoistení
 
 
VINKULÁCIA POISTNÉHO PLNENIA

Spoločnosť
IBAN / SWIFT
/
PLATOBNÉ ÚDAJE

IBAN
/
Začiatok poistenia

1. Poistná zmluva je uzavretá zaplatením poistného alebo prvej splátky poistného vo výške uvedenej v návrhu poisťovni. Poistné sa považuje za zaplatené okamihom pripísania poistného na bankový účet poisťovne.
2. Poistenie sa vzťahuje i na dobu pred uzavretím poistnej zmluvy (predkrytie), pokiaľ bolo poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu, predkrytie v tomto prípade vzniká najskôr dňom, hodinou a minútou predloženia návrhu, ak je tento údaj uvedený v návrhu, inak nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni predloženia návrhu poistníkovi. To neplatí ak:
a) je v návrhu ako deň začiatku poistenia uvedený deň neskorší ako deň predloženia návrhu, najviac však desiaty deň odo dňa predloženia návrhu; v takom prípade sa poistenie vzťahuje aj na dobu pred uzavretím poistnej zmluvy a to od nultej hodiny dňa uvedeného v návrhu ako deň začiatku poistenia, pokiaľ bolo poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu,
b) je v návrhu ako deň začiatku poistenia uvedený deň neskorší ako desiaty deň odo dňa predloženia návrhu.
3. Ak je v poistnej zmluve uvedený ako deň začiatku poistenia neskorší dátum ako deň uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako deň začiatku poistenia, inak poistenie začína okamihom uzavretia poistnej zmluvy.
4. Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak je v návrhu uvedený ako deň začiatku poistenia deň neskorší ako tridsiaty deň odo dňa predloženia návrhu; v takom prípade je dňom začiatku poistenia tridsiaty deň po dni predloženia návrhu.
Informačný dokument o poistnom produkte

 

* možno vybrať len v prípade, ak klient uviedol e-mailovú adresu

POISTNÍKOVE POTREBY POISTNEJ OCHRANY 
 
POISTNÍKOVE ZNALOSTI A VEDOMOSTI Z OBLASTI POISTENIA A JEHO FINANČNÁ SITUÁCIA 
 


 


 


 


 
ODPORÚČANIA VFA

 
VYHLÁSENIE O VHODNOSTI VFA 
PREHLÁSENIE VFAPoučenie poistníka

Výška odmeny finančného agenta
 €
Záverečné ustanovenia

Vyberte jednu z možností
Vyberte jednu z možností

Neoddeliteľnou súčasťou tohto návrhu poisťovateľa sú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže alebo živelnej udalosti (ďalej len „VPP“) a Oceňovacie tabuľky pre poistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu, ak bolo dojednané aj úrazové pripoistenie – AUTO.

Rozsah a podmienky poskytovania asistenčných služieb sú upravené v aktuálnom zozname AS.

Tento návrh poisťovateľa je platný po dobu 10 dní odo dňa začiatku jeho platnosti.

Návrh poisťovateľa nadobúda platnosť nasledovným potvrdením poistníka, ktorým poistník zároveň potvrdzuje predloženie tohto návrhu poisťovateľa ako aj VPP a Oceňovacích tabuliek pre poistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu, ak bolo dojednané úrazové pripoistenie a aktuálneho zoznamu AS a to, že bol poisťovateľom oboznámený s podmienkami uzavretia poistnej zmluvy motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte Poistenia motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti a s informáciami o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom dokumentu Informácie o spracúvaní osobných údajov – Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Vaše poistenie
Spôsob platenia:
Poistné na nahrádzanej zmluve:
Výsledné ročné poistné:
: