EURO Poistenie

Chyba

Výška poistného

Poistná doba

Údaje o poistení

 
 
Forma úhrady 1. poistného
Forma úhrady následného poistného
Chcete mať svoje poistenie ochránené pred infláciou?
ZĽAVYKliknutím na tlačidlo „Chcem sa poistiť“ klient potvrdzuje, že vyššie uvedené parametre poistenia ako aj rozsah poistného krytia spĺňajú jeho požiadavky resp. potreby týkajúce sa konkrétneho ponúkaného produktu.
Kliknutím na tlačidlo „Chcem sa poistiť“ klient potvrdzuje, že výsledná výška poistného zodpovedá jeho finančnej situácii.
Dokument Akcia
Ponuka Stiahnuť

Chyba

Údaje o poistníkovi

Typ poistníka
Pohlavie
 
 
 
 
 
 
 
 
Poistník je:
 
 
 
 
 
 
Ste politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z.?
 
Ste občan Spojených štátov amerických?
Vážený finančný agent, nakoľko sa chystáte uzatvoriť poistnú zmluvu s občanom Spojených štátov amerických, prosím vyplňte papierové tlačivo Návrhu poistnej zmluvy a doručte originál spolu s vyplneným tlačivom W-9 v AJ na ústredie Wüstenrot poisťovne.
Je poistník totožný s poisteným?
 
Zákonný zástupca maloletého poistníka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ste politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z.?
 
 
 
 
 
Čestné vyhlásenie poistníka o daňovej rezidencii

V zmysle zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch pre účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Wüstenrot poisťovňa, a.s. povinná s účinnosťou od 1.1.2016 zisťovať nižšie uvedené údaje o klientovi za účelom plnenia oznamovacej povinnosti a klient je povinný tieto údaje poisťovni poskytnúť ako aj nevyhnutnú súčinnosť pri plnení povinností vyplývajúcich z uvedeného zákona.

 
 
 
TRVALÝ POBYT
ADRESA SÍDLA

 
 
 
 
 
KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

 
 
 
 
 
OSOBA OPRÁVNENÁ KONAŤ V MENE PRÁVNICKEJ OSOBY (NAPR. KONATEĽ, ČLEN PREDSTAVENSTVA)

 
 
 
 
 
 
 
Pridať ďalšiu oprávnenú osobu
Čestné vyhlásenie osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby o daňovej rezidencii

V zmysle zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch pre účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Wüstenrot poisťovňa, a.s. povinná s účinnosťou od 1.1.2016 zisťovať nižšie uvedené údaje o klientovi za účelom plnenia oznamovacej povinnosti a klient je povinný tieto údaje poisťovni poskytnúť ako aj nevyhnutnú súčinnosť pri plnení povinností vyplývajúcich z uvedeného zákona. 
 
 
 
POISTENÁ OSOBA

Pohlavie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ste politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z.?
 
Ste občan Spojených štátov amerických?
Vážený finančný agent, nakoľko sa chystáte uzatvoriť poistnú zmluvu s občanom Spojených štátov amerických, prosím vyplňte papierové tlačivo Návrhu poistnej zmluvy a doručte originál spolu s vyplneným tlačivom W-9 v AJ na ústredie Wüstenrot poisťovne.
Je poistník zákonným zástupcom poistenej osoby?
 
 
 
TRVALÝ POBYT POISTENEJ OSOBY

 
 
 
 
 
KOREŠPONDENČNÁ ADRESA POISTENEJ OSOBY

 
 
 
 
 
Zákonný zástupca maloletého poisteného

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ste politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z.?
 
 
 
 
 
Oprávnené osoby v prípade smrti poisteného

 

 
 
 
  %
 
 
Pridať ďalšiu oprávnenú osobu

Chyba

Formulár obsahuje chyby.
Časť a):Chýba potvrdenie identifikácie.
Časť a):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť b):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť c):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť d):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť e):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť f):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť g):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť h):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť i):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť j):Chýba potvrdenie Vášho súhlasu.
Časť marketing):Chýba súhlas s marketingom a reklamou.
Časť marketing):súhlas k účasti v súťažiach o výherné ceny.
Vážený finančný agent,
predtým, ako definitívne potvrdíte predloženie návrhu na uzavretie poistnej zmluvy EURO Poistenia v našej spoločnosti, prezrite si, prosím, ešte raz zadané údaje a skontrolujte ich správnosť a úplnosť. Ak chcete niektorý z údajov zmeniť alebo doplniť, kliknite na tlačidlo "Späť".
Poisťovateľ

Wüstenrot poisťovňa. a.s
Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 757/B
IČO: 31 383 408, DIČ: 2020843561, IČ DPH: SK2020843561
www.wuestenrot.sk
Údaje poistníka

Typ poistníka
Titul
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Rodné číslo
Dátum narodenia
Séria a číslo OP
Štátne občianstvo
Telefón
E-mail
Adresa
 
Korešpondenčná adresa
 
Politicky exponovaná osoba
áno
nie
Popis postavenia politicky exponovanej osoby
Občan Spojených štátov amerických
áno
nie
Vzťah k poistenému
Obec/mesto narodenia
Štát narodenia
Daňové identifikačné číslo
Štát daňovej rezidencie
Údaje o opatrovníkovi

Titul
Meno
Priezvisko
Adresa
 
Politicky exponovaná osoba
áno
nie
nie
Rodné číslo
Dátum narodenia
Štátne občianstvo
Kontakt
Vzťah k poistníkovi
Obec/mesto narodenia
Štát narodenia
Daňové identifikačné číslo
Štát daňovej rezidencie
Oprávnené osoby v prípade smrti poisteného

Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Príslušné percento
Vzťah k poistenému
Obchodné meno
IČO
Telefón
E-mail
Adresa
 
Korešpondenčná adresa
 
Politicky exponovaná osoba
áno
nie
Popis postavenia politicky exponovanej osoby
Občan Spojených štátov amerických
áno
nie
Oprávnená osoba

Meno
Priezvisko
Rodné číslo
Dátum narodenia
Pozícia
Údaje poistenej osoby

Titul
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Rodné číslo
Dátum narodenia
Séria a číslo OP
Telefón
E-mail
Adresa
 
Korešpondenčná adresa
 
Politicky exponovaná osoba
áno
nie
Popis postavenia politicky exponovanej osoby
Občan Spojených štátov amerických
áno
nie
Obec/mesto narodenia
Štát narodenia
Daňové identifikačné číslo
Štát daňovej rezidencie
Zákonný zástupca maloletého poisteného

Titul
Meno
Priezvisko
Adresa
 
Politicky exponovaná osoba
áno
nie
nie
Rodné číslo
Dátum narodenia
Štátne občianstvo
Kontakt
Vzťah k poistenému
Obec/mesto narodenia
Štát narodenia
Daňové identifikačné číslo
Štát daňovej rezidencie
Údaje o poistení

Poistné obdobie
Poistné za poistné obdobie
Cena za 1. poistné obdobie
Poistná doba
Začiatok správy poistenia
Forma úhrady 1. poistného
Forma úhrady následného poistného
Ochrana poistenia pred infláciou
ZĽAVY

Zľava v €
Údaje o maklérovi

Údaje o Finančnom agentovi

Získateľské číslo
Registračné číslo NBS
Meno
Priezvisko
Telefón
E-mail
Údaje o tipérovi

Vyhlásenia

OVERENIE IDENTIFIKÁCIE

POISTNÍKOVE ZNALOSTI A VEDOMOSTI Z OBLASTI POISTENIA 
 


 
 


 
ODPORÚČANIA VFA 
 
VYHLÁSENIE O VHODNOSTI VFA 
PREHLÁSENIE VFA
Vyberte jednu z možností
Vyberte jednu z možností
Neoddeliteľnou súčasťou návrhu poistnej zmluvy a poistnej zmluvy EURO Poistenia sú Všeobecné poistné podmienky pre EURO Poistenie, Oceňovacie tabuľky pre poistenie trvalých následkov úrazu a Oceňovacie tabuľky pre poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, ktoré boli poistníkovi pred uzavretím poistnej zmluvy EURO Poistenia oznámené.
Vaše poistenie
Poistné obdobie:
Poistné za poistné obdobie:
Poistné za poistné obdobie: